Algemene Voorwaarden Villa Vital Fuerteventura

Voordat je een activiteit bij ons boekt vragen we je onderstaande Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Deze zijn van toepassing op al onze diensten & activiteiten.

Artikel 1. Definities

 1. Een “Activiteit” is elke door Villa Vital Fuerteventura (VVF) georganiseerde activiteit, zijnde een instructie, training, opleiding of een andere (meerdaagse) activiteit.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Villa Vital Fuerteventura, hierna te noemen: “VILLA VITAL FUERTEVENTURA” of “VVF”, en een Opdrachtgever waarop VVF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VVF, voor de uitvoering waarvan door VVF derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, in welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VVF.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door VVF zijn geaccepteerd.
 5. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.
 6. Alle overeenkomsten worden als overeenkomst van opdracht aangegaan. VVF, diens medewerkers en hulppersonen handelen bij de uitvoering van de overeenkomst zelfstandig en dus zonder sturing of inmenging door de Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten, respectievelijk maten en Opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk jegens VVF.
 8. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door VVF verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens VVF kunnen ontlenen.
 9. De betreffende opdracht hoeft niet persoonlijk door VVF te worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. VVF is bevoegd de overeenkomst zonodig door derden te laten uitvoeren, mits daardoor door haar de nodige zorgvuldigheid wordt betracht.
 10. VVF is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, mits daarbij door haar dezelfde kwaliteit wordt gegarandeerd.
 11. Cessie of verpanding van eventuele vorderingen op VVF door Opdrachtgever is uitgesloten.
 12. Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd is met wetgeving geschreven ter bescherming van de rechten van natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat de strijdige bepaling in overeenstemming gebracht wordt met het geldend recht, doch voor het overige geheel in stand blijft.
 13. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VVF en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 14. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 15. Indien VVF niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VVF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Verplichtingen van VVF

 1. VVF zal bij de uitvoering van de opdracht de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. VVF heeft ten aanzien van haar diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.
 3. De resultaten van toepassing en gebruik van de door VVF verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten VVFs invloed vallen. Ofschoon de opdracht door VVF naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan VVF derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte adviezen.

 

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van VVF zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. VVF kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VVF daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VVF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen VVF en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever VVF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VVF dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden bedoelde tarieven, bedragen of anderszins kunnen jaarlijks per 01 januari worden verhoogd met een redelijk bedrag aan prijscompensatie. Als redelijk wordt in ieder geval de consument koopprijscorrectie verstaan. Overige tariefwijzigingen zijn eveneens mogelijk. VVF zal in het laatstgenoemde geval een maand voordat de nieuwe tarieven in werking treden, de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien de Opdrachtgever het niet binnen één maand na kennisgeving door VVF, schriftelijk heeft ingeroepen. Tariefwijzigingen gelden tevens voor lopende opdrachten. Bij een ontbinding door de Opdrachtgever op de wijze als in dit lid beschreven wordt afgewikkeld conform het tarief dat de Opdrachtgever verschuldigd voordat de tariefswijziging plaatsvond. Indien een dergelijke (of hogere) verhoging het gevolg is van een overheidsmaatregel, heeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien door VVF of door VVF ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VVF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VVF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VVF zijn verstrekt, heeft VVF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan VVF ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VVF gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VVF  bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VVF op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VVF een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VVF gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VVF daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien VVF met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is VVF niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. VVF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst VVF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van VVF kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is VVF bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VVF kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VVF op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VVF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien VVF tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is VVF gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VVF gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VVF vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VVF op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. VVF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VVF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VVF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen: Werkstakingen in het bedrijf van VVF  of van derden, technische storingen, computerstoringen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen, doch zijn daartoe niet beperkt.
 3. VVF heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat VVF zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming of overmacht heeft VVF het recht om hetzij de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering, hetzij de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel buitengerechtelijk of door rechterlijke tussenkomst te laten ontbinden. VVF is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, dan wel de overeengekomen vergoeding aan VVF te voldoen.
 5. Voorzoveel VVF ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VVF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, op een door VVF aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. VVF is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. VVF heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VVF kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VVF kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VVF verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien VVF echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 Artikel 9. Annulering

 1. Binnen 8 dagen na schriftelijke of telefonische inschrijving, bestaat er de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren; dit kan evenwel uitsluitend indien de betreffende Activiteit nog niet is gestart. In gevallen dat de Activiteit is gestart kan niet meer geannuleerd worden.
 2. Bij een aanmelding binnen twee weken, voordat de betreffende Activiteit aanvangt, is in verband met de planning van de Activiteit annulering niet meer mogelijk.
 3. Indien VVF, buiten de 8 dagen, toch toestemming geeft tot annulering door bijzondere omstandigheden, wordt een bedrag aan annuleringskosten berekend van € 50.
 4. Indien er geannuleerd wordt, dient in alle gevallen te worden aangegeven waarom dit geschiedt. Het is aan VVF om te beoordelen of de annulering op aanvaardbare en redelijke gronden wordt verzocht.
 5. Tenzij daarvoor bijzondere redenen zijn, kan het volgen van een Activiteit niet onderbroken worden. Wel kan een Opdrachtgever zich wenden tot VVF met een dergelijk verzoek, waarbij gemotiveerd de redenen voor het betreffende verzoek dienen te worden aangegeven. In voorkomende gevallen kan VVF verzoeken een medische verklaring te produceren.
 6. VVF dient zich ook na inschrijving het recht voor te behouden de indeling van de Activiteit, plaats, datum en tijd zelf in te vullen, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de Opdrachtgevers.
 7. Indien een Activiteit door VVF wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege te weinig animo, krijgt Opdrachtgever daarover bericht en wordt het gefactureerde bedrag geretourneerd, dan wel indien Opdrachtgever zich inschrijft voor een andere Activiteit verrekend met de kosten daarvan.
 8. In overleg met, en na toestemming van VVF, is het mogelijk dat een Opdrachtgever zich door een ander laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen. In dat geval is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst, naast de vervanger.
 9. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van VVF aanleiding geeft, is zij gerechtigd de Activiteit te combineren met één of meer andere Activiteiten, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Indien en voor zover zij hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie dan wel vermindering van de overeengekomen deelnamekosten.
 10. Bij meerdaagse Activiteiten, waarbij één of meerdere overnachtingen zijn inbegrepen, zijn, naast de voorwaarden van artikel 9 lid 1 en 2, ook de annuleringsvoorwaarden van de aanbieder van de betreffende overnachting(en) van toepassing.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan alle door VVF georganiseerde Activiteiten is geheel voor eigen risico.
 2. Indien VVF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. VVF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VVF is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. In geen geval zal de aansprakelijkheid van VVF voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart VVF voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt VVF in voorkomende gevallen schadeloos.
 7. VVF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is VVF gerechtigd, en daartoe door Opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 8. Door partijen afgesproken en door VVF gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is VVF dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 9. VVF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VVF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VVF toegerekend kunnen worden, mits VVF voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te verhelpen;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 1. VVF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en letselschade
 2. VVF is nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van andere deelnemers aan de activiteit.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Activiteit.

 

Artikel 11. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met VVF .
 2. De Opdrachtgever verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte opdracht. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door deze aangeleverde gegevens, alsmede dat deze te allen tijde de voor handen zijnde informatie (zoals juiste adressering) compleet, volledig en tijdig aan VVF overlegt.
 3. Opdrachtgever is gehouden om wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan VVF kenbaar te maken.
 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens VVF voldoet, is VVF gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel de opdracht te annuleren. VVF is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De Opdrachtgever dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan VVF te voldoen.
 5. De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor diens verplichtingen voortvloeiend uit de met VVF aangegane overeenkomst, ook al worden een of meerdere van die verplichtingen door een derde voor de Opdrachtgever voldaan, zoals bijvoorbeeld de betaling van het cursusgeld door de werkgever van Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. VVF draagt zorg voor geheimhouding van de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, behoudens in het geval dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of een rechterlijke instantie, de politie of arbitragecommissie om die gegevens verzoekt. Voor zover nodig machtigt Opdrachtgever VVF door ondertekening van de overeenkomst en acceptatie  van deze voorwaarden tot het verstrekken van die gegevens aan de hiervoor genoemde instanties.
 2. VVF zal aan Opdrachtgever of derden geen informatie verstrekken indien de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet GBA, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of enige andere wet- of regelgeving zich hiertegen verzet.
 3. Opdrachtgever is verplicht om door VVF aan hem of haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen. Het is de niet toegestaan de inhoud van door VVF verstrekt lesmateriaal, adviezen of andere gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden te verstrekken of bekend te maken ongeacht op welke wijze en of dat direct of indirect gebeurt. Per overtreding verbeurt Opdrachtgever een boete van € 2.500,00 dan wel de daadwerkelijk geleden schade, naar keuze van VVF.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en andere voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal VVF alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Een en ander overigens met inachtneming van artikel 12 lid 1 en lid 2.
 5. Opdrachtgever vrijwaart VVF voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die eventueel tegen VVF worden ingesteld wegens een niet aan haar toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede andere wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.
 6. VVF is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde of op andere wijze verkregen stukken aan Opdrachtgever te retourneren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. VVF behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VVF heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13. Activiteiten

 1. Een deelnemer dient op dag waarop de Activiteit wordt gehouden tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 2. De deelnemer mag aan de Activiteit slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor datum van de activiteit volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Inschrijvingen geschieden met een volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, dan wel door ondertekening van een offerte of opdrachtbevestiging daartoe.
 4. VVF heeft het recht om bij teveel inschrijvingen de aanmelders door te schuiven naar een volgende datum. In alle gevallen vindt daarover eerst overleg plaats met de aanmelders.
 5. VVF is gerechtigd een Activiteit te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal deelnemers, door ziekte van deelnemers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep deelnemers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. In deze gevallen heeft de deelnemer het recht na schriftelijke kennisgeving hiervan zijn deelname kosteloos te annuleren.
 6. VVF is gerechtigd een deelnemer per direct uit te sluiten van (verdere) deelname aan de activiteit indien deze deelnemer zich maatschappelijk onbetamelijk of onzedig gedraagt danwel indien de deelnemer andere deelnemers lastig valt of onheus bejegend.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart VVF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VVF toerekenbaar is. Indien VVF uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden VVF zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VVF, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VVF en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 15. Klachten

 1. VVF heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht een Opdrachtgever om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over de dienstverlening van VVF, dan kan men dit kenbaar maken door een gedetailleerde omschrijving van de klacht per e-mail te sturen naar info@villa-vital-fuerteventura.eu o.v.v. de aard van de klacht.
 2. Na ontvangst neemt VVF contact op met de Opdrachtgever. Voort zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
 3. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij VVF opdracht gegeven heeft.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak of dienst  gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VVF de gebrekkige zaak of dienst,  ter keuze van VVF, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VVF daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VVF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van VVF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft VVF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 2. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met VVF.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.