Algemene Voorwaarden Villa Vital Fuerteventura (VVF)

Versie: 1.1.

Datum: 1 juli 2022.

Artikel 1 – Definities

VVF: Diegene die het Arrangement en Verblijf samenstelt en aanbiedt. Voluit: Villa Vital Fuerteventura.

Klant: iedere persoon (gast of deelnemer) die met VVF een overeenkomst betreffende een Arrangement of Verblijf wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te boeken.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij  VVF zich jegens de Klant verbindt tot het verschaffen van het Arrangement en/of Verblijf.

Arrangement (ook wel Retraite of Kamp): een bij boeking vastgelegde prijs voor een door VVF vastgesteld aantal overnachtingen plus bepaalde bijbehorende Activiteiten

Verblijf: een bij boeking vastgelegde prijs voor een door de Klant bepaald aantal overnachtingen inclusief ontbijt.

Activiteit: een bezigheid, zoals wandelen, fietsen, yoga, fitness, excursie, etc.

Activiteitdienst: een bepaalde dienst, zoals huur van een fiets, huur / gebruik van yoga- of fitnessmateriaal, etc.

Activiteitendienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van het Arrangement / Retraite uitvoert, zoals samenwerkende professionals (sport- en yogatrainers, externe gidsen/etc.) van VVF.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Reissom: het totaal door de Klant aan VVF verschuldigde bedrag in euro’s voor het verschaffen van het Arrangement of Verblijf.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland / Belgie erkende feestdagen, binnen werktijden (9 – 17 u Nederlandse / Belgische tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Arrangementen en Verblijven
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door VVF aangeboden of met VVF overeengekomen Arrangementen of Verblijven obv B&B en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2     Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

DE BOEKING

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1     Inhoud aanbod
Het aangeboden Arrangement of Verblijf omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van VVF uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens VVF verstrekte informatie. Informatie in publicaties van activiteitendienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van VVF. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2     Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door VVF van de door de Klant ingevulde boekingsaanvraag.

3.3     Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden VVF niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van het aangeboden Arrangement of Verblijf of Activiteit of andere informatie waarvan de Klant, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat VVF heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Klant navraag te doen.

3.4     Bijzondere wensen
Indien de Klant bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van VVF aan de Klant dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op de boekingsaanvraag en -bevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.5     Bijzondere vereisten
Indien de Klant uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan VVF als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. VVF dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst VVF het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt VVF het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet VVF de Klant een nieuw aanbod.

3.6     Bevestiging van de boekingsaanvraag
Een door de Klant ingevulde en door VVF bevestigde boekingsaanvraag is definitief. De Klant heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.7     Bevestiging van de boeking
VVF stuurt onverwijld na de boekingsaanvraag een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.

3.8   Minderjarigen
De Klant die een Arrangement of Verblijf boekt dient meerderjarig (minimaal 18 jaar) te zijn.

3.9   Boeken voor andere Klanten & communicatie
De Klant die namens of ten behoeve van een of meer andere Klanten een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Klanten zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Klant die de boeking verricht. De Klant die een Arrangement of Verblijf namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die andere Klanten – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Klanten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Klant die een Arrangement of Verblijf namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Klanten deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

 

INFORMATIE

 

Artikel 4 – Informatie door VVF

4.1     Reissom
Vermelde Reissom is in euro’s en geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2     Informatie door VVF bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt VVF de Klant de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Klant en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.3     Informatie over verzekering
VVF verstrekt de Klant voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over het dringende advies  om een annuleringsverzekering (en een reisverzekering) af te sluiten.

Artikel 5 – Informatie door de Klant

5.1     Relevante informatie van de Klant(en)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Klant die de boeking verricht alle voor het Arrangement of Verblijf relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Klanten. In het bijzonder betreft dit informatie over de Klanten of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Klant of anderen tijdens het Arrangement of Verblijf. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Klant van deelname wordt uitgesloten door VVF of de Activiteitendienstverleners. De Klant is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

5.2       Informatie door de Klant nodig voor de transfer van en naar het vliegveld
Uiterlijk twee weken vóór vertrek van de Klant ontvangt VVF uitgebreide informatie over de geplande vertrektijd, de eventuele geplande tussenstops en geplande aankomsttijd op Fuerteventura en de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert, inclusief vluchtnummer.

5.3     Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Klanten met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Klanten met een ziekte die mogelijk effect heeft op het Arrangement of Verblijf dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Klant hiermee bekend is te melden bij VVF in verband met eventuele gevolgen voor het Arrangement of Verblijf.

 

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1     Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 50% van de Reissom te zijn voldaan.

6.2     Restantbetaling
Het restant van de Reissom dient uiterlijk 10 weken voor de aanvangsdatum van het Arrangement of Verblijf te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 10 weken voor de aanvangsdatum van het Arrangement of Verblijf, dient de volledige Reissom binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en in ieder geval vóór aanvang van het Arrangement of Verblijf te zijn voldaan.

6.3     Verzuim en rente
Indien de Klant niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Klant zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.4     Incassokosten
De Klant is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Klant vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 50.

6.5     Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien betaling door de Klant ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft VVF het recht de Klant uit te sluiten van deelname aan het Arrangement of Verblijf. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Klant uit te sluiten van deelname kan VVF de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Klant in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van VVF onverlet.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1     Voorwaarden en kennisgeving
Een Klant kan het Arrangement of Verblijf overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan het Arrangement of Verblijf verbonden voorwaarden. De Klant verzoekt VVF uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het Arrangement of Verblijf, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Activiteitendienstverlener dit toelaten.

7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Klant en degene die het Arrangement of Verblijf  overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten á € 25,=.

Artikel 8 – Wijziging door de Klant

8.1 Wijziging aankomstdatum
De Klant die het Arrangement of Verblijf heeft geboekt kan VVF Schriftelijk verzoeken de aankomstdatum te wijzigen. VVF is hier niet toe gehouden. VVF stelt de Klant op de hoogte van de nieuwe Reissom. Indien de Klant akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe Reissom en wijzigingskosten à € 25,= verschuldigd. Indien de nieuwe Reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke Reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. De restantbetaling, als vermeld in artikel 6 lid 2, dient echter nog steeds binnen 6 weken voor de oorspronkelijke aankomstdatum te zijn voldaan.

Een verzoek tot wijziging van de aankomstdatum kan slechts eenmalig worden gedaan.

Indien de nieuwe aankomstdatum niet binnen 6 maanden van de oorspronkelijke aankomstdatum ligt, is sprake van een Annulering [artikel 9].

8.2     Wijziging anders dan aankomstdatum
De Klant die het Arrangement of Verblijf heeft geboekt kan VVF Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. VVF is hier niet toe gehouden. VVF stelt de Klant op de hoogte van de nieuwe Reissom. Indien de Klant akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe Reissom en wijzigingskosten à € 25,= verschuldigd. Indien de nieuwe Reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke Reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.3     Wijziging aantal Klanten en / of aantal Verblijfsdagen
Vermindering van het aantal betalende Klanten of aantal Verblijfsdagen vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de Klant

9.1     Annulering
De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van het Arrangement of Verblijf opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door VVF wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17:00 u of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Annuleringskosten
Bij opzegging door de Klant is 100% van de volledige Reissom van het Arrangement of Verblijf verschuldigd, ongeacht het tijdstip van opzegging.
Bij vermindering van het aantal Klanten binnen één boeking zijn de verschuldigde annuleringskosten gelijk aan de volledige Reissom van het Arrangement of Verblijf voor die Klanten waarop de opzegging betrekking heeft.

Artikel 10 – Prijswijziging

10.1   Prijswijziging
VVF behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van aankomst het tarief van het Arrangement of Verblijf te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van het Arrangement of Verblijf betrokken derden.

10.2   Beëindiging door de Klant
Indien de verhoging meer dan 10% van de Reissom bedraagt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Klant recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. VVF stelt de Klant een redelijke termijn waarbinnen de Klant Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 11 – Wijziging door VVF

11.1   Wijzigingen
VVF heeft het recht voor aanvang van het Arrangement of Verblijf de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Klant wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2   Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan VVF de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van het Arrangement of Verblijf ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Arrangement of Verblijf dat indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Klant kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3   Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt VVF de Klant een redelijke termijn waarbinnen de Klant aan VVF Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 – Opzegging door VVF

12.1   Opzegging
VVF kan de Overeenkomst vóór aanvang van het Arrangement of Verblijf opzeggen en de Klant alle voor het Arrangement of Verblijf betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2   Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt VVF reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Klant zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals de vliegreis, tickets, andere transferkosten, inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en kosten voor andere accommodatie, e.d..

12.3   Beëindiging door toedoen van de Klant
Ingeval de Klant niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Klant onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft VVF het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van VVF onverlet.

 

UITVOERING

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid

13.1   Goede uitvoering van de Reis

VVF is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Activiteitendiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Activiteitendiensten door VVF zelf of door een andere Activiteitendienstverlener worden uitgevoerd.

Artikel 14 – Hulp en bijstand

14.1   Verplichte bijstand
VVF verleent de Klant onverwijld hulp en bijstand indien de Klant in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Klant te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve Arrangementen of Verblijven.

14.2   Kosten
VVF brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Klant.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1   Toerekening & overmacht
De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Klant oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Klant;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2   Verzekerde schade
VVF is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

Artikel 16.      Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan alle door VVF of Activiteitendienstverleners georganiseerde Activiteiten is geheel voor eigen risico.
 2. Indien VVF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. VVF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VVF is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De Klant vrijwaart VVF voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt VVF in voorkomende gevallen schadeloos.
 5. VVF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is VVF gerechtigd, en daartoe door de Klant middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens de Klant te aanvaarden.
 6. VVF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en letselschade
 7. VVF is nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van andere deelnemers aan de activiteit.
 8. De Klant dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Activiteit.

 

Artikel 17.      Activiteiten

 1. Een deelnemer dient op dag waarop de Activiteit wordt gehouden tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 2. VVF is gerechtigd een Activiteit te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal deelnemers, door ziekte van deelnemers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep deelnemers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. In deze gevallen heeft de deelnemer het recht na schriftelijke kennisgeving hiervan zijn deelname aan de geannuleerde Activiteit kosteloos te annuleren.
 3. VVF is gerechtigd de Klant per direct uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Activiteit indien deze deelnemer zich maatschappelijk onbetamelijk of onzedig gedraagt danwel indien de Klant andere deelnemers en / of VVF lastig valt of onheus bejegend.

 

Artikel 18. Verplichtingen van VVF

 1. VVF zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. VVF heeft ten aanzien van haar diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.
 3. De resultaten van toepassing en gebruik van de door VVF verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten VVFs invloed vallen. Ofschoon de Overeenkomst door VVF naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan VVF derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte adviezen.

 

Artikel 19 – Verplichtingen Klant

19.1   Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Klant dient zich als een redelijk handelend Klant te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van het Arrangement of Verblijf van VVF en de Activiteitendienstverleners op te volgen.

19.2   Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Klant overlast veroorzaakt, heeft VVF dan wel de Activiteitendienstverlener het recht de Klant de verdere deelname aan het Arrangement of Verblijf of Activiteitendienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Klant.

19.3    Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Klant eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van VVF of Activiteitendienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Klant, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op het Arrangement of Verblijf en andere Klanten, het risico op schade en de veiligheid van de Klanten en anderen.

19.4   Aansprakelijkheid Klant
De Klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in deze Voorwaarden of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Klant vrijwaart VVF van aanspraken van bij het Arrangement of Verblijf betrokken Activiteitendienstverleners of derden voor schade die door de Klant is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

Artikel 20.      Overmacht

 1. VVF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VVF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VVF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen: Werkstakingen in het bedrijf van VVF of van derden, technische storingen, computerstoringen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming, pandemie en beperkende overheidsmaatregelen, doch zijn daartoe niet beperkt

 

 

Artikel 21.      Klachten

 

 1. VVF heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht de Klant om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over de dienstverlening van VVF, dan kan men dit kenbaar maken door een gedetailleerde omschrijving van de klacht per e-mail te sturen naar info@villa-vital-fuerteventura.eu v.v. de aard van de klacht.
 2. Na ontvangst neemt VVF contact op met de Klant. Voort zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
 3. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij VVF opdracht gegeven heeft.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak of dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VVF de gebrekkige zaak of dienst,  ter keuze van VVF, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VVF daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.